Kalendarium budowy Akademickiego Centrum Sportowego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie:

 • 28 czerwca 1999 r. – pierwsze prace projektowe – wykonanie symulacji komputerowej Akademickiego Centrum Sportowego;
 • 26 stycznia 2000 r. – zgoda Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej na finansowanie projektu budowy ACS;
 • 15 maja 2000 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ACS;
 • 30 maja 2000 r. – powołanie komisji przetargowej;
 • 7 czerwca 2000 r. – wystąpienie wiceprezesa AZS WSP – dra Wiesława Pięty do Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz do ZG AZS i Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki o umieszczenie budowy ACS-u w wieloletnich planach inwestycyjnych jako centralnej inwestycji;
 • 20 października 2000 r. – wmurowanie i poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę ACS-u przez biskupa częstochowskiego prof. Antoniego Długosza;
 • 15 czerwca 2001 r. – wystąpienie JM Rektora prof. Ryszarda Szweda do Marszałka dra Jana Olbrychta o umieszczenie inwestycji w programie rozwoju bazy województwa śląskiego 2002–2003;
 • W latach 20022004 – spotkania J.M. Rektora – prof. J. Berdowskiego, Poseł D. Polak, Senatora G. Lipowskiego i dra W. Pięty z ministrami Edukacji Narodowej (K. Kawęcki, K. Łybacka, A. Giersz);
 • 18 czerwca 2004 r. – złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ACS ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
 • lipiec/ sierpień 2004 r. – listy intencyjne z MENiS (Ministra M. Sawickiego i podsekretarza Stanu A. Giersza) gwarantujące kwotę 2 534 000 zł na budowę ACS-u;
 • 3 sierpnia 2005 r. oświadczenie prezydenta Częstochowy T. Wrony o przeznaczeniu 1 mln z budżetu miasta Częstochowy na budowę ACS;
 • Akceptacja projektu „Akademickie Centrum Sportowe – wielodyscyplinarna hala sportowa z częścią hotelową” przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i wpisanie go na listę rezerwową z nr 1;
 • 25 kwietnia 2007 r. – spotkanie, z inicjatywy I wicewojewody śląskiego – Artura Warzochy, przedstawicieli Uczelni – Prorektora ds. rozwoju, prof. Zygmunta Bąka i W. Pięty z Marszałkiem województwa śląskiego Januszem Moszyńskim. Podjęcie przez Marszałka decyzji o uruchomieniu projektu i wstępne przyznanie dofinansowania projektu w wysokości 12 393 000 zł;
 • 21 czerwca 2007 r. – Uchwała Zarządu Województwa w sprawie przyznania AJD dofinansowania w wysokości 12 393 000 zł na realizację projektu „Akademickie Centrum Sportowe – wielodyscyplinarna hala sportowa z częścią hotelową”;
 • 28 czerwca 2007 r. – Uchwała Rady Miasta Częstochowy o przyznaniu z budżetu miasta 1 000 000 zł na budowę ACS-u;
 • czerwiec 2007 r. – przyznanie przez MENiS, z inicjatywy posła Szymona Giżyńskiego, 8 400 000 na budowę ACS-u – inwestycję wspierającą utworzenie Uniwersytetu;
 • Odnowienie, dzięki wsparciu poseł Jadwigi Wiśniewskiej, promesy przyznania 1 mln zł na budowę ACS-u przez Minister Sportu i Turystyki Elżbietę Jakubiak;
 • 18 czerwca 2007 r. ogłoszenie przetargu na roboty budowlane;
 • 17 sierpnia 2007 r. rozpoczęcie budowy ACS;
 • 24 września 2007 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach ZPORR projektu budowy ACS;
 • 29 sierpnia 2007 r. – przyznanie AJD z Sejmiku województwa śląskiego 1 mln zł na budowę ACS-u, dzięki wsparciu przyjaciół AJD – Radnych: R. Majera, W. Skalika, A. Szewińskiego, G. Sztolcmana; Marszałków: M. Ormańca, J. Moszyńskiego; I wicewojewody śląskiego – A. Warzochy; posłów: H. Rozpondek, J. Wiśniewskiej i S. Giżyńskiego;
 • 28 kwietnia 2008 r. – wmurowanie tablicy pamiątkowej Akademickiego Centrum Sportu AJD;
 • 05 sierpnia 2008 r. – CzPBP „Przemysłówka” zgłasza zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych;