Krótko o Uczelni…


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie powstała w wyniku przekształceń Wyższej Szkoły Pedagogicznej. To ważne dla całej społeczności akademickiej wydarzenie miało miejsce 1 października 2004 roku. Dzieje Uczelni sięgają roku 1971, wtedy właśnie, dzięki decyzji ówczesnej Rady Ministrów powstała w Częstochowie pierwsza Uczelnia humanistyczna. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów w Wyższej Szkole Nauczycielskiej jej absolwenci uzyskali w 1973 roku, a dyplomy magisterskie wydane zostały w 1977 roku już przez władze przekształconej z WSN Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974 rok).

Dzisiaj Akademia jest miejscem pracy blisko 800 pracowników. W gronie tym znajduje się blisko 500 nauczycieli akademickich, z czego 130 osób to samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący szerokie spektrum nauk m. in.: artystycznych, humanistycznych, przyrodniczych, społecznych. AJD posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach fizyka i historia oraz prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Władze AJD zamierzają wystąpić z wnioskiem o przyznanie kolejnych praw do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach: chemia, sztuki piękne i literaturoznawstwo.

W ramach 5 wydziałów Uczelnia prowadzi kształcenie na 21 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (studia I i II stopnia). Bogatą ofertę edukacyjną stanowią studia podyplomowe. Akademia proponuje ponad 50 różnorodnych specjalności. Z myślą o osobach starszych i zainteresowanych dalszym zdobywaniem wiedzy od blisko 15 lat działa przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ze wszystkich możliwości kształcenia w murach AJD skorzysta w roku akademickim 2008/2009 ponad 10 tysięcy osób. Studenci poszerzają swoją wiedzę w 16 kołach naukowych istniejących w Uczelni. Chętnie włączają się w organizację konferencji naukowych, akcji charytatywnych oraz imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Młodzi ludzie mają doskonałe warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, turystyki. Możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności oferują istniejące w Częstochowie placówki kulturalne, kluby sportowe oraz różnorodne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Niebagatelne znaczenie ułatwiające naukę ma zaplecze socjalno-bytowe, w tym możliwość zakwaterowania w domu studenckim oraz nowo oddane do użytku Akademickie Centrum Sportowe. Uczelnia przyznaje wielorakie stypendia zarówno młodzieży kształcącej się na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Szczycimy się tym, iż od początku istnienia naszej Uczelni, jej mury opuściło ponad 40 tysięcy absolwentów.

O aktywności Uczelni i jej tężyźnie świadczy współpraca z zagranicznymi partnerami. Akademia posiada 35 umów z ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi. W gronie tym znajdują się uczelnie z krajów Unii Europejskiej oraz innych państw Europy i całego świata. Efektami są wspólne publikacje, konferencje, staże, projekty międzynarodowe oraz badania naukowe – np. studentów AJD we Francji i francuskich w AJD w zakresie nanofizyki stanowiące podstawę prac dyplomowych, które pozwalają studentom uzyskać dyplomy obu uczelni.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie to od blisko czterdziestu lat istnienia prężnie funkcjonujący organizm, który ustawicznie się rozwija. Strategiczny cel, jaki na najbliższe lata wyznaczyło sobie środowisko akademickie to uzyskanie pełnych praw akademickich i przekształcenie Uczelni w państwowy Uniwersytet.
Pełna oferta kształcenia oraz więcej informacji o AJD znajduje się na stronie internetowej www.ajd.czest.pl