Kierunek wychowanie fizyczne


Wychowanie fizyczne, jako samodzielny kierunek, zostało uruchomione w Akademii im. Jana Długosza w 2006 roku jako studia I stopnia. Wcześniej kształcenie prowadzone było jako jedna ze specjalności na kierunku pedagogika.

Zadaniem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające prawidłowo i celowo oddziaływać na organizm ludzki oraz przygotować do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała, absolwent powinien posiadać kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność. Wymaga to, poza gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy, rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej. Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu psychologii i pedagogiki, absolwent powinien umieć wspierać wszechstronny rozwój ucznia, indywidualizować proces nauczania, zaspokajając szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną. Ponadto przedmioty specjalizacyjne przygotują absolwenta do wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu oraz do efektywnego i zgodnego z zasadami higieny posługiwania się narządem głosu. Podstawowym zadaniem kadry dydaktycznej będzie położenie nacisku na wyrobienie w studentach umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny i zrozumiały, z zachowaniem zasad kultury języka oraz kreowanie wizerunku przyszłego nauczyciela wychowania fizycznego, który wyraża gotowość do rozwoju osobistego i zawodowego oraz ustawicznego kształcenia się.

Dzięki zdobyciu właściwych kwalifikacji z zakresu specjalności dodatkowej, absolwenci zostaną lepiej przygotowani do konkurowania na rynku pracy. Słuchacze po ukończeniu tego kierunku uzyskają tytuł zawodowy licencjata oraz solidne podstawy do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach II stopnia oraz akademiach wychowania fizycznego. AJD czyni zabiegi, by w możliwie krótkim czasie uzyskać uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia i dać możliwości korzystania z nich swoim studentom.